Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được!
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 8/4/2015
Lượt đọc: 97

Rà soát văn bản pháp luật quý IV năm 2014

Số/Ký hiệu: 643 /GDĐT-PC
Ngày ban hành: 24/11/2014
Ngày có hiệu lực: 24/11/2014
Người ký: Võ Cao Long
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: RA SOAT VBPL - QUY 4 - 2014 - PGDĐT PN - THANG 11-2014.doc
Nội dung:

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 Số:  643  /GDĐT-PC

V/v hướng dẫn rà soát, bổ sung tài  liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quý 4/2014 

 

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Phú Nhuận, ngày  24  tháng 11 năm 2014 

 

 

 

- Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học,
Trung học cơ sở; trường CB Niềm Tin;
- Giám đốc Trung tâm KTTHHN,
- Hiệu trưởng trường Bồi dưỡng giáo dục Quận.

 

Nhằm khai thác hiệu quả Tủ sách pháp luật tại đơn vị giáo dục và đào tạo; tăng cường hiệu quả PBGDPL; đồng thời nâng cao ý thức pháp luật của từng cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và các thành viên khác trong đơn vị;   
Thực hiện công văn số 3987/GDĐT-PC ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về  hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố quý 4 năm 2014,
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện như sau: 
1. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị giáo dục và đào tạo trong việc rà soát, mua sắm, bổ sung các loại sách, báo, tài liệu, thiết bị PBGDPL mới trong Tủ sách pháp luật 
Thủ trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trường Chuyên biệt Niềm Tin, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp và Trường Bồi dưỡng giáo dục quận có trách nhiệm rà soát, mua sắm, bổ sung các loại sách, báo, tài liệu, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật của đơn vị.
Văn bản hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật này cũng áp dụng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
Thực hiện công văn số 3007/GDĐT-PC ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 3773/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; theo đó, các đơn vị cập nhật, bổ sung kịp thời vào Tủ sách pháp luật các văn bản pháp luật sau:
- Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982;
- Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC);
- Luật Biển Việt Nam;
- Luật Biên giới quốc gia;
- Luật An ninh quốc gia;
2. Danh mục tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật mới cần được bổ sung trong Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị
a. Luật của Quốc Hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam số 56/2014/QH13 ngày 24/6/2014.
b. Nghị định của Chính phủ

 • Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra;
 • Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;
 • Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng;
 • Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
 • Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải.
 • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

c. Thông tư của Thanh tra Chính phủ  

 • Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;
 • Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

d. Chỉ thị, Thông tư, Thông tư liên tịch, Quyết định, Kế hoạch, Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học;
 • Chỉ thị số 3575/CT-BGDĐT ngày 10/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân;
 • Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015;
 • Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
 • Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT ngày 02/10/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng;
 • Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT ngày 25/9/2014 Quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục;
 • Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục;
 • Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 Quy định đánh giá học sinh tiểu học;
 • Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26/8/2014 Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;
 • Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp;
 • Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 sửa đổi, bổ sungmột số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non;
 • Thông tư số 24/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học;
 • Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên;
 • Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiquy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với cơ sở giáo dục tham gia liên kết đào tạo với nước ngoài, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trong hợp tác, đầu tư về lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề;
 • Quyết định số 4406/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/9/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục;
 • Kế hoạch số 872/KH-BGDĐT ngày 01/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2014;
 • Kế hoạch số 823/KH-BGDĐT ngày 22/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 của Ngành giáo dục;
 • Công văn số 6169/BGDĐT- KTKDCLGD ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT;
 • Công văn số 6031/BGDĐT- KTKDCLGD ngày 23/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015;
 • Công văn số 5901/BGDĐT- KHTC ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 – 2015;
 • Công văn số 4555/BGDĐT- PC ngày 25/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế; 
 • Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BGDĐT ngày 20/10/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục (Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT  và Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT);
 • Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BGDĐT ngày 29/8/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT và Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT);

e. Thông tư của bộ - ngành khác liên quan 

 • Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
 • Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT ngày 06/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa;
 • Thông tư số  27/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/10/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động;
 • Thông tư số 143/2014/TT-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” từ nguồn ngân sách nhà nước;
 • Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ Tư pháp quy định các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên;
 • Thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24/9/2014 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa";
 • Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.

f. Kế hoạch, Chỉ thị, Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố:

 • Kế hoạch số 3773/KH-UBND ngày 05/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014;
 • Chỉ thị số 26/2014/CT-UBND ngày 27/9/2014 về việc tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Chỉ thị số 22/2014/CT-UBND ngày 03/9/2014 về triển khai thi hành Luật Tiếp công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Chỉ thị số 21/2014/CT-UBND ngày 27/8/2014 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2014 – 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND ngày 15/7/2014 về triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Quyết định số 4963/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Quyết định số 4637/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quyết định số 4595/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến năm 2020;
 • Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 về ban hành chính sách đầu tư đối với giáo dục mầm non và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành học mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 về Kế hoạch Chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến năm 2020;

g. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND 14 tháng 6 năm 2014 về hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh. 
3. Tổ chức thực hiện
Các cơ sở giáo dục trên địa bàn căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị có thể chọn mua sách luật, sách tìm hiểu các quy định pháp luật, tìm kiếm, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật để bổ sung cho Tủ sách pháp luật của đơn vị.
4. Hướng dẫn cơ quan, đơn vị tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật:
- Bước 1: Các cơ quan, đơn vị vào Website của Chính phủ: http://www.chinhphu.vn/ hoặc Website của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh http://www.hochiminhcity.gov.vn/.
- Bước 2: Nhấp chuột vào biểu tượng “Hệ thống văn bản” trên góc trái trang đầu tiên của Website.
- Bước 3: Vào mục Tìm kiếm (Search), nhập số văn bản quy phạm pháp luật hoặc nội dung cần tìm (Ví dụ: Cơ quan, đơn vị muốn tìm Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT ngày 02/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhập vào mục Tìm kiếm số văn bản Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT hoặc dòng chữ “Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non”).
Trên đây là những nội dung hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị PBGDPL mới cho Tủ sách pháp luật quý 4 năm 2014 tại cơ quan, đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ Bộ phận Pháp chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận để được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC.                                                   

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Võ Cao Long

 

86