Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được!
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 9/10/2018
Lượt đọc: 2757

Biên bản súc xả hồ chứa nước

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: BIÊN BẢN SÚC XẢ HỒ CHỨA NƯỚC trường học
File đính kèm:
File thứ 1: bb_suc_xa_ytth_91020186.docx
Nội dung:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


                                                                                                                       

                 

BIÊN BẢN SÚC XẢ HỒ CHỨA NƯỚC

 

 • Tình hình chung:
 • Trường: .........................................................................................................
 • Địa chỉ: ...........................................................................................................

  * Điện thoại: ……………………………………………………………………..

 • Người thực hiện súc xả: .................................................................................
 • Nguồn nước sử dụng:Nước máy:Nước giếng:
 • Số lượng hồ:Hồ mái: …….hồHồ ngầm: …….hồ
  • Phần dành riêng cho mỗi hồ (bồn) chứa nước:

  - Hiện trạng hồ:                    Thể tích: ……….m3

    * Hồ mái:                           Hồ ngầm:

  * Xuống cấp:                      Tốt:

  * Khóa:                                  Có:                                        Không:

  * Chất liệu hồ:                      Inox:                                      Nhựa:

                                                 Gạch men:                            Xi-măng:

  *Chất liệu nắp hồ: :             Inox:                                      Nhựa:

                                                 Gạch men:                            Xi-măng:

  - Quy trình súc xả:

  *Dụng cụ: .......................................................................................................

  *Hóa chất: ......................................................................................................

  *Trình tự: .......................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

 • Đánh giá môi trường xung quanh và chất lượng hồ chứa trước khi súc xả:

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

  ...........................................................................................................................

 • Đánh giá môi trường xung quanh và chất lượng hồ chứa sau khi súc xả:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Biên bản kết thúc lúc ………….. cùng ngày.

 

      Người thực hiện                    Người giám sát                        BGH nhà trường

                                                         (CB Y tế)

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87